Центар за заштиту одојчади, деце и омладине је установа социјалне заштите која кроз услуге смештаја збрињава децу и младе чије је право на живот у породици угрожен. Капацитет домског смештаја (7–26 година) је 184 места, стационарног (0–18 година) 180 места, мале домске заједнице (0–18 година) – 11 места, услуге прихватилишта и прихватне станице (0–18 година) 62 места, мајки и трудница (20) са децом (20) и малолетних миграната без пратње (10).

Установа пружа програме и услуге које имају за циљ превенцију институционализације и издвајања деце из породице – Породични сарадникЦентар за рани развој Импулс, Саветовалиште за децу и породицуНационална дечија линија (НАДЕЛ), Родитељски телефон и СОС телефон за жене са искуством насиља, Бенефицирано становањеЈединице за подршку деци жртвама/сведоцима у судским поступцима.

У оквиру своје основне делатности, установа корисницима на смештају пружа и услуге здравствене заштите које обухватају општу и стручну медицинску праксу, као и стоматолошку праксу.

Према решењу надлежног министарства одобрени број запослених је 351. Тренутно је у установи запослено 322 радника – од чега је 238 стручних радника и сарадника: васпитача, медицинских сестара, неговатељица, социјалних радника, психолога, специјалних педагога, лекара, логопеда, физиотерапеута и др. 12 запослених су рачуноводствени и административни радници, а 72 техничко особље: куварице, спремачице, праље, домари, портири, возачи.

ЦЗОДО је организован у 11 радних јединица, које спроводе своје делатности у 7 објеката који су на територији општина Савски венац, Вождовац и Врачар.

Мисија Центра

ЦЗОДО је установа социјалне заштите за збрињавање и подршку деци и младима без адекватног родитељског старања и породицама у кризи која кроз институционални смештај и ванинституционалне услуге омогућава индивидуални развој и социјализацију деце и младих уз неговање односа са биолошком породицом и широм социјалном мрежом заснованом на сарадњи са другим актерима са циљем превенције одвајања детета, очувања и унапређења породичног функционисања (квалитета живота) уз уважавање индивидуалности, културе и историје сваког појединца, као и права на партиципацију и достојанствен живот у заједници.

Визија Центра

Центар за децу и породицу са развијеним системом специјализованих програма и услуга подршке породици и деци у која су тренутно издвојена или су у ризику од раздвајања којој породица не може да обезбеди одговарајућу заштиту, а у циљу афирмисања породичног живота и самосталности.