Услуге које пружамо

1. Услуге смештаја

 • смештај у прихватилиште и прихватну станицу услуга смештаја у прихватилиште и прихватну станицу пружа се најдуже 6 месеци тј. седам дана у прихватној станици, за децу и младе којима је потребно неодложно осигурати безбедност у кризним ситуацијама. Услугом смештаја у прихватилиште прихватну станицу кориснику се обезбеђује привремено збрињавање у виду смештаја и исхране, васпитања и образовања, здравствене заштите и културно-забавних активности. (Прихватилиште Стационара за децу од 0-3 године, Прихватна станица за децу од 4 – 7 година), РЈ Прихватилиште за ургентну заштиту деце од злостављања и занемаривања за децу од 7-18 година)
 • домски смештај cмештај у установу социјалне заштите деце без родитељског старања узраста од рођења до пунолетства, а најкасније за младе на студијама до 26 године кроз становање и задовољење основних животних потреба у институцији која обезбеђује привремено безбедно и стимулативно окружење, као и подршку и припрему за одржив независан живот, а са циљем припреме корисника за повратак биолошкој породици, одлазак у хранитељску породицу, усвојење или оспособљавање за интеграцију у заједницу у што краћем року. (РЈ Стационар, РЈ Дом Моша Пијаде, РЈ Дом Дринка Павловић, РЈ Дом Јован Јовановић Змај)
 • смештај уз интензивну подршку – услуга домског смештаја за децу и омладину без родитељског старања са развојним и/или здравстевним тешкоћама, којима је неопходна свакодневна непосредна нега и брига у храњењу, кретању, задовољавању основних потреба, са мешовитим кадром из области социјалне заштите, здравства и образовања. (РЈ Смештај уз интензивну подршку)
 • смештај у матерински дом/мајки и трудница смештај трудница и мајки са децом узраста до 3 године у кризном периоду до порођаја или у периоду када се успоставља однос афективне везаности између детета и мајке, која нема адекватно место становања нити довољну подршку породице и партнера, са циљем стабилизације и изградње довољно подржавајућих односа и услова у природној средини за живот са дететом (становање, запослење, обданиште за дете и сл.) или до доношења одлуке о начину на који ће се даље штитити и одгајати дете (алтернативни смештај у сродничку или хранитељску породицу или установу). (РЈ Матерински дом)
 • смештај у малу домску заједницу посебан тип смештаја деце без родитељског старања и деце са развојним тешкоћама за пружање услуге смештаја у посебним околностима у мањем простору, налик породичном домаћинству, са већим бројем одгајатеља који обављају са децом све послове у домаћинству и у заштити деце, што омогућава виши ниво квалитета задовољавања потреба детета, индивидуализованости, смањен ниво институционалне културе и оријентацију на коришћење услуга других пружалаца услуга у локалној заједници. (Мала домска заједница Драгутин Филиповић Јуса)
 • смештај малолетних миграната без пратњеуслуга смештаја деце из других земаља, која се као мигранти актуелно налазе у Србији, без родитељске пратње, односно без бриге непосредно одговорне одрасле блиске особе, у оквиру које остварују право на смештај, храну, задовољавање основних потреба, подршку васпитача, образовање и интеграцију у окружење у коме привремено живе. (Јединица за смештај малолетних миграната без пратње)
 • предах смештајкраткорочни смештај деце и омладине која живе у породици, са развојним и/или здравственим тешкоћама у установи, као подршка породици да у ситуацијама кризе или преоптерећености предахну тако што ће установа неко време (укупно до 45 дана годишње) преузети непосредну целодневну негу и бригу о детету, уз подељену одговорност са родитељима. (Стационар за мајку и дете)

2. Саветодавно-терапијске и социо-едукативне услуге

 • Телефонско саветовање за децу (Национална дечија линија 116 111)
 • Саветовање путем чета (Sigurni chat /https://www.116111.rs/ )
 • Телефонско саветовање за родитеље (Родитељски телефон 0800 007 000)
 • Телефонско саветовање жена са искуством насиља (СОС телефон за жене са искуством насиља 0800 222 003)
 • Услуге психолошког саветовања и психотерапије за децу и породице (Саветовалиште за децу и породице у кризи)
 • Услуга онлајн саветовања за младе (Online savetovalište https://svejeok.rs/zakazi-online-savetovanje/ )
 • Услуга интензивне подршке породицама у ризику (Породични сарадник)
 • Услуга подршке деци жртвама/сведоцима у судским поступцима и њиховим породицама (Јединица за подршку деци жртвама/сведоцима у судским поступцима и њиховим породицама)

3. Дневне услуге у заједници

услуга ране интервенције за децу са тешкоћама у развоју са дневним боравком и саветовањем родитеља (Центар за рани развој Импулс)

4.Услуге подршке за самосталан живот

– услуга становања уз подршку (Бенефицирано становање)