Радна јединица Драгутин  Филиповић Јуса раније је функционисао као дом за децу без родитељског старања предшколског узраста, а од 2013.године основана је Мала домска заједница– капацитета 11 места за децу са комбинованим и тешким сметњама у развоју. 

Сврха смештаја у Мале домске заједнице је обезбеђивање привременог,  безбедног и стимулативног окружења у околностима када то није могуће обезбедити у породичној средини, како би се деци пружила подршка и припрема за одржив и независан живот. Рад са децом је усмерен  ка задовољавању њихових потреба, развијању способности, знања и практичних вештина неопходних у свакодневном животу, успостављању самопоштовања и поверења у односима са другима. Организација рада и програмске активности у малим домским заједницама конципиране су на начин који је близак породичним условима живота, уз подстицање индивидуалности сваког корисника.

У истом објекту се налази Прихватна станица која располаже са 12 места за хитно и краткотрајно збрињавање деце узраста од 4 – 7 година.

Адреса: Врачар, улица Радослава Грујића 17, Руководилац Оливера Радовановић, дипл.социјални радник; Контакт – телефон: 011/3447247, 011/2454973 е-mail: olivera.radovanovic@czodo.rs