Набавка  добараEлектричнe енергије за потребе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд.