Набавке путем Наруџбенице Центар

Наруџбеница – Набавка радова-Радови на успостављању стабилног система дојаве пожара у Центру за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд, у објекту РЈ Дом „Моша Пијаде“, ул. Устаничка бр. 19.Наруџбеница –

НАРУЏБЕНИЦА – Набавка добара – Набавка противпожарне опреме, ради успостављања стабилног система дојаве пожара, у Центру за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд, у  објекту РЈ Дом „Драгутин Филиповић – Јуса“, ул. Радослава Грујића бр.  17.

Наруџбеница – Набавка услуге одржавања телефонских линија и апарата у локалу у свим објектима Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд, ул. Звечанска бр. 7.

Набавка услуге- услуге мобилне телефонијеза потребе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине , ул. Звечaнска бр. 7, Београд

Услуга поправке, повезивања и отклањања недостатака у погледу централе противпожарне заштите (ППЗ) у два објекта Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд

Набавка добара –набавка електро материјала за потребе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд – Прихватилиште у оквиру РЈ „Стационар“, Београд, ул. Звечанска бр. 7,РЈ „Прихватилиште за ургентну заштиту деце и омладине од злостављања и занемаривања“, Београд, ул. Браће Јерковић бр. 119 и Прихватна станица у оквиру РЈ Дом „Драгутин Филиповић- Јуса“, Београд, ул. Радослава Грујића бр. 17