Archives June 2022

Наруџбеница – Набавка консултанске услуге и помоћи код коришћења података из претходног периода у Служби финансијско – рачуноводствених послова у Центру за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд, до потпуне имплементације програма ЈИСУСЗ (Јединственог информационог система установа социјалне заштите)

Наруџбеница – Kапитално одржавање зграде и објекта – радови на демонтажи дотрајалих и уградњи нових радијаторских вентила ком. 123 и радијаторских навијака ком 123. са сечењем и гасним заваривањем доводних и одводних цеви радијаторске грејне мреже ком. 246, у Дому „Моша Пијаде“, ул. Устаничка бр. 19, Београд.

Обуке за примену Базичног програма рада

У периоду од 17.маја – 02. јуна 2022.године одржан је VII циклус Програма обуке пружалаца услуга социјалне заштите за примену Базичног програма рада у установи за децу и омладину.

Учествовало је седамнаест едуканата различитих струка – социјални радници, психолози, педагози и специјални педагози, васпитачи и здравствени радници.

У претходних седам циклуса обучена је већина запослених стручних радника и сарадника који непосредно раде са децом. Програм обуке за примену Базичног програма рада намењен је и другим стручним радницима и сарадницима у социјалној заштити у Србији. Нови циклус обука планиран је за јесен 2022.

“One Love Tennis” in the Center for the Protection of Infants, Children and Youth

On Sunday, May 29th, Michael-Ray Pallares, the president of the “One Love Tennis” foundation, based in Tampa, Florida, in the United States of America, came to visit the children and youth, who are accommodated at the Center for protection of infants, children and youth, Belgrade.

The activity, which took place from 1pm to 5pm, was a new experience for most of the children. “For me it’s a joy to be able to share my passion (tennis) with the children and to not only teach them a new skill, but also give them a memory that will last a lifetime”, said Pallares, who collaborated with TennisAid, another foundation that has connected with the Novak Djokovic Foundation.

“One Love Tennis” donated racquets, balls, clothes and equipment to the Center and spent the afternoon organizing tennis games and activities to introduce the sport to the children as well as the staff so that tennis can be a part of their regular sporting activities.

“I am very happy to meet someone like you and makes the whole heart of a child happy. I will never forget your kindness.” said one of the girls who attended the event. The activities concluded with a pizza party for the children, as they received their gifts.


“One Love Tennis” Inc. is a non-profit organization designed to reach youth through affordable tennis, education, and fitness. “One Love Tennis” has traveled all over the world, organizing “Play-Day” events designed to introduce kids to tennis providing them with the opportunity to continue to develop and enhance their skills.

“Play-Day” are a welcoming way for kids to experience the social and competitive aspects of tennis, promoting a sense of achievement through a fun and spirited atmosphere.

The goal of “One Love Tennis” is to provide the children’s institucions and schools with tennis courts, appropriately sized nets, racquets and balls so that the children can play tennis all year long.

“One Love Tennis” у Звечанској

У недељу, 29. маја 2022.године, Мајкл-Реј Паларес, председник тениске фондације “One Love Tennis”, са седиштем у Тампи, на Флориди, у Сједињеним Америчким државама, дошао је да посети децу и омладину, који су на смештају у Центру за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд.

Активност , која се одиграла од 13 до 17 часова, била је ново искуство за већину деце. “За мене је радост што могу да поделим своју страст (тенис) са децом и да их не само научим новој вештини, већ и да им пружим успомену која ће трајати цео живот”, рекао је Паларес, који је сарађивао са ТенисАидом, још једном фондацијом која се повезала са Фондацијом Новак Ђоковић.

Организација “One Love Tennis” донирла је рекете, лоптице, одећу и опрему Центру, а Паларес је провео поподне организујући тениске игре и активности, како би представио овај спорт деци, као и особљу, и како би тенис могао да буде део њихових редовних спортских активности.

“Веома сам срећна што сам упознала некога као што си ти и цело срце ми је испуњено радошћу. Никада нећу заборавити вашу љубазност”, рекла је једна од девојчица која су присуствовала догађају. Активности су завршене пица журком за децу, док су примали своје поклоне.

“One Love Tennis” је непрофитна организација осмишљена да тенис, образовање и фитнес учини доступним деци. ,,Једина љубав тенис“ је обишао цео свет, организујући ,,Дан игре“ догађаје осмишљене да упознају децу са тенисом, пружајући им могућност да наставе да развијају и унапреде своје вештине.

“Дан игре” је добродошао начин да деца искусе друштвене и такмичарске аспекте тениса, промовишући осећај постигнућа кроз забавну и духовиту атмосферу.

Циљ организације “One Love Tennis” је да се дечијим установама и школама обезбеде тениски терени, мреже одговарајуће величине, рекети и лоптице како би деца могла да играју тенис током целе године.