Набавке путем Наруџбенице Центар

Наруџбеница – Kапитално одржавање зграде и објекта – радови на демонтажи дотрајалих и уградњи нових радијаторских вентила ком. 123 и радијаторских навијака ком 123. са сечењем и гасним заваривањем доводних и одводних цеви радијаторске грејне мреже ком. 246, у Дому „Моша Пијаде“, ул. Устаничка бр. 19, Београд.

Наруџбеница – набавка услуга- Медицинске услуге- микробиолошке анализе у кухињама и санитарни прегледи радника у Центру за заштиту одојчади, деце и омладине, ул. Звечaнска бр. 7, Београд