Набавке путем Наруџбенице Центар

Наруџбеница – Набавка услуге- „Консултантска подршка у поступку ажурирања успостављеног система финансијског управљања и контроле (ФУК) и управљање неправилностима“, за потребе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд

Наруџбеница – Радови на изради новог засебног вода хидрантске мреже од места уласка водоводне цеви градске мреже у подрумским просторијама објекта до првог хидранта у објекту и испорука и уградња пумпне станице за повишење притиска воде у хидрантској мрежи у Центру за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд, РЈ Дом „Драгутин Филиповић – Јуса“, ул. Радослава Грујића бр. 17.

Наруџбеница – Набавка консултанске услуге и помоћи код коришћења података из претходног периода у Служби финансијско – рачуноводствених послова у Центру за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд, до потпуне имплементације програма ЈИСУСЗ (Јединственог информационог система установа социјалне заштите)

Наруџбеница – Kапитално одржавање зграде и објекта – радови на демонтажи дотрајалих и уградњи нових радијаторских вентила ком. 123 и радијаторских навијака ком 123. са сечењем и гасним заваривањем доводних и одводних цеви радијаторске грејне мреже ком. 246, у Дому „Моша Пијаде“, ул. Устаничка бр. 19, Београд.