Наруџбеница – Набавка консултанске услуге и помоћи код коришћења података из претходног периода у Служби финансијско – рачуноводствених послова у Центру за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд, до потпуне имплементације програма ЈИСУСЗ (Јединственог информационог система установа социјалне заштите)

Наруџбеница – Kапитално одржавање зграде и објекта – радови на демонтажи дотрајалих и уградњи нових радијаторских вентила ком. 123 и радијаторских навијака ком 123. са сечењем и гасним заваривањем доводних и одводних цеви радијаторске грејне мреже ком. 246, у Дому „Моша Пијаде“, ул. Устаничка бр. 19, Београд.

Јавна набавка – Набавка добара- Материјал за одржавање хигијене.

Јавна набавка – Набавка услуге- Одржавање, поправка рачунара, рачунарске опреме и одржавање софтвера за потребе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине

Јавна набавка – Набавка добара- Технички и потрошни материјал за потребе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине.