ЈАВНА НАБАВКА ОДРЖАВАЊЕ ВОЗНОГ ПАРКА 2021

ЈАВНА НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 2021

Лекови, санитетски и лабораторијски материјал за потребе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине

Текуће поправке и одржавање котларница у објектима Центра за заштиту одојчади, деце и омладине

Интерни акт- ПРАВИЛНИК О УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ (НАБАВКИ ПУТЕМ НАРУЏБЕНИЦЕ), У ЦЕНТРУ ЗА ЗАШТИТУ ОДОЈЧАДИ, ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ, БЕОГРАД

Радови на завршетку новог објекта и уређењу дворишта “Материнског дома“, ул. Звечанска бр. 7, Београд