Набавка добра- лекови, санитетски и лабораторијски материјал за потребе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине

Радови на отклањању оштећења хидрантске мреже, ради довоћења у исправно стање, у циљу остварења вредности радних карактеристика које одговарају прописаним вредностима Правилника о техничким нормативима за хидрантску мрежу, у Центру за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд, у објектима Дома „Јован Јовановић- Змај“, ул. Браће Јерковић бр. 119 и Дома „Моша Пијаде“, ул. Устаничка бр. 19.

Набавка услуга- Текуће поправке и одржавање котларница у објектима Центра за заштиту одојчади, деце и омладине.

Наруџбеница – Набавка услуга- Услуга дератизације, дезинфекције и дезинсекције у свим објектима, који се налазе у оквиру Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, ул. Звечaнска бр. 7, Београд